KOWALSTWO

   Rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi  

   kowalskich.                

   Polega na kształtowaniu metali na gorąco. 

   Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią. 

   Podstawowe wyposażenie kuźni: 

   Palenisko – umożliwia ogrzanie metalu do temperatury, która

   umożliwia łatwiejszą obróbkę. 

   Kowadło – zajmuje zwykle centralne miejsce kuźni. 

   Narzędzia – pomocne przy obróbce.         

                                                            czytaj więcej 

   GATUNKI METALI

Klasyfikacja ogólna metali i stopów, ich nazwy i określenia są

zawarte w arkuszu normy PN–90/H–01010/01.

Jest to nadal aktualna norma dotycząca ogólnej klasyfikacji,

pewne określenia są w niej zastępowane poprzez wprowadzanie

nowych norm dotyczących poszczególnych metali i ich stopów.

 czytaj więcej


   METALE

Stal kwasoodporna (kwasówka) – stal odporna na działanie 

kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego.

Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w

normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim

zawartościom chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych

dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź.

Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu.


czytaj więcej

 


   METODY SPAWANIA

   Charakterystyka procesu spawania i rodzaje spawania. 

   Spajanie jest to metoda łączenia materiałów, w wyniku której

   uzyskuje się połączenie o fizycznej ciągłości materiałowej.

   Pojęcie spajania obejmuje spawanie, napawanie, zgrzewanie,

   lutowanie, klejenie i inne. 

   Spawanie polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie

   i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa.

   Metal części łączonych nazywa się metalem rodzimym.

                                                             czytaj więcej 

                                                                                             

   OBRÓBKA METALI

   Potrzeba obróbki wykończeniowej powierzchni odnosi się przede

   wszystkim do złączy spawanych łukowo.

   Złącza wykonane metodami zgrzewania rezystancyjnego,

   z wyjątkiem doczołowego zgrzewania iskrowego, zazwyczaj są

   użytkowane w stanie jak po zgrzewaniu lub po lekkim

   oczyszczeniu.

   Po zakończeniu operacji spawania łukowego, obszar spoiny 

   i otaczający go materiał podstawowy mogą być zanieczyszczone

   przez odpryski spawalnicze i powłokę tlenkową, 

   w zależności od rodzaju złącza,

   grubości materiału i zastosowanej techniki spawania.

                                                              czytaj więcej 


   CYNKOWANIE

   Cynkowanie – ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni

   przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony 

   przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody.

   Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach

   gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, 

   budowlanym, lotniczym.

   Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego

   środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy 

   większą odporność korozyjną od stali nie cynkowanej.


                                                            czytaj więcej 

   TECHNIKI MALOWANIA

   Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych

   cząstek (20…100 μm) farby proszkowej na powierzchnię

   przewodzącą np. metalu.

   Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni

   malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym 

   W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki

   elektryzacji i nakładania farby proszkowej:

   natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40…100 kV,

   potocznie zwana „koroną”,

   natrysk elektrokinetyczny – metoda triboelektryzacji, tarciowa,

   zwana „tribo”.

           czytaj więcej