Kowalstwo

 Kowalstwo – rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. 

 Polega na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.

 Podstawowe wyposażenie kuźni:

 Palenisko – umożliwia ogrzanie metalu do temperatury, która umożliwia łatwiejszą obróbkę.

 Kowadło – zajmuje zwykle centralne miejsce kuźni. Jest to duży blok twardego metalu, specjalnie ukształtowany, na którym 

 kładzie się metal poddawany obróbce.

 Młotek – zwykle jest ich kilka. Różnią się wielkością i ciężarem. Służą do nadawania kształtu metalowi.

 Kleszcze – służą do chwytania rozgrzanego metalu, oraz przytrzymywania go na kowadle w czasie obróbki młotkiem.

 Fartuch i rękawice – służą do ochrony ciała.

 Kowalstwo, od czasu wytopu metalu z rud metali, stało się jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka.

 Kowalstwo było cenione we wszystkich kulturach, którym znany był sposób na pozyskanie metalu.

 W średniowieczu z kowalstwa wyodrębniło się ślusarstwo wykonujące obróbkę metalu na zimno.