Gatunki Metali

 Ogólna klasyfikacja metali i ich stopów.

 Klasyfikacja ogólna metali i stopów, ich nazwy i określenia są zawarte w arkuszu normy PN–90/H–01010/01.

 Jest to nadal aktualna norma dotycząca ogólnej klasyfikacji, jednak pewne określenia są w niej zastępowane poprzez wprowadzanie

 nowych norm dotyczących poszczególnych metali i ich stopów.

 Przy klasyfikowaniu i oznaczaniu metali używamy następujących pojęć podstawowych:

 -  metal – pierwiastek, którego opór elektryczny właściwy w warunkach normalnych mieści się w zakresie 10-6– 10-8 Ωm i zwykle zwiększa

    się liniowo z podwyższeniem temperatury.

 - stop – tworzywo metaliczne otrzymane ze stanu ciekłego, składające się z dwóch lub więcej metali lub metali i niemetali, wśród których

   wyróżnia się składniki stopu (metal podstawowy i dodatki stopowe) oraz zanieczyszczenia. 

 - metal podstawowy – metal, którego zawartość w stopie jest większa od każdego z pozostałych składników stopu. W przypadku

   równej masy dwóch lub więcej metali w stopie za metal podstawowy przyjmuje się metal bardziej szlachetny, tzn. o mniejszym

   powinowactwie z tlenem 

 - dodatek stopowy – składnik stopu nie będący metalem podstawowym, celowo dodany do stopu lub utrzymany w nim

   w sposób zamierzony, o określonych granicznych zawartościach, konieczny do uzyskania wymaganych własności

 - główny dodatek stopowy – składnik stopu występujący w nim w największej masie poza metalem podstawowym. W przypadku równej

   ilości dwóch lub więcej dodatków w stopie za główny dodatek stopowy uważa się pierwiastek o mniejszym powinowactwie z tlenem.

   Te samą zasadę stosuje się przy ustalaniu kolejności dalszych dodatków stopowych

 - zanieczyszczenie – pierwiastek obecny w metalu lub stopie, nie dodany celowo i nie utrzymany w nim w sposób zamierzony,

   o określonej maksymalnej granicy zawartości. Za zanieczyszczenie uważa się również pierwiastek użyty do rafinowania metalu

   (np. odtleniania, odsiarczania itp.) nawet w przypadku określenia jego maksymalnej i minimalnej granicy zawartości.

 Z klasyfikacją metali i stopów związane są następujące określenia:

 - żelazo i jego stopy - metal Fe i jego stopy, w których metalem podstawowym jest Fe;

 - metale nieżelazne i ich stopy - metale (z wyjątkiem żelaza) i pierwiastki półprzewodnikowe oraz ich stopy.